Regionale economie als versneller

Het economisch systeem op regionaal niveau is te zien als een ‘ecosysteem’, waarbij succes wordt bepaald door een groot aantal factoren. Dan gaat het bijvoorbeeld om een gezonde arbeidsmarkt, die aansluit bij de beroepsbevolking, en een actief en vernieuwend bedrijfsleven. Maar ook om bereikbaarheid, digitalisering, verduurzaming en de kwaliteit van de woon- en leefomgeving met goede voorzieningen, cultuur en erfgoed.

Op dit moment worden groeipotenties in regio’s onvoldoende benut. Nederland heeft behoefte aan een nieuwe werkwijze, waarin nationale en regionale agenda’s op elkaar zijn afgestemd.

Versterking van de regionale economie is een opgave waarbinnen diverse ambities van provincies, gemeenten en het Rijk samenkomen: innovatie, internationalisering en vestigingsklimaat, mobiliteit en arbeidsmarktvraagstukken.

Het IBP zet zich in voor:

  • De kern van de aanpak is het ontwikkelen van een gezamenlijke werkwijze en het creëren van een leerplatform. Omdat de essentie is dat regio’s verschillen, vraagt dit maatwerk. Daarom gaan we aan de slag in enkele proeftuinen. Op basis van de ervaringen kan het leerplatform meer regio’s ondersteunen bij het maken van een integrale ontwikkelstrategie die past bij de regionale opgave (inhoud) en het karakter van de regio (proces).
  • Het belangrijkste doel van de opgave is het vergroten van het lerend vermogen binnen de regio’s en op het totaal van de regio’s. De triple helix partijen in de regio die eigenaarschap nemen op economische ontwikkeling en zich kwetsbaar durven op te stellen bij het ontwikkelen van een integrale strategie, hebben een centrale rol. De overheden hebben primair de rol van verbinder, facilitator en aanjager.
  • Met deze aanpak willen we zowel de economische ontwikkeling van de regio’s versnellen als de verbinding tussen het economisch beleid van de verschillende overheden in Nederland (en Europa) versterken. Immers het meest succesvol zijn landen en de regio’s die de economische ontwikkeling op alle niveaus effectief op elkaar weet af te stemmen en te synchroniseren. Speciale aandacht is er voor crossovers met andere onderdelen van dit Interbestuurlijk Programma. De energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie hebben allemaal een regionale/lokale component en investeringen van de overheden en het faciliteren en aanjagen van investeringen kunnen bij uitstek de regionale economie versterken. Dat geldt ook voor beter samen optrekken in Europa zodat fondsen voor Nederland en daarmee de Nederlandse regio’s beschikbaar komen.