Passende financiële verhoudingen

Om de opgaven waar de overheid voor staat goed uit te voeren is het nodig om goede afspraken te maken over de financiële verhoudingen. Over de doelen, ieders verantwoordelijkheid en wie welk deel van de rekening betaalt. Het Rijk werkt onder meer via het IBP samen met medeoverheden aan een heroverweging van de financiële verhoudingen.

Doel van het IBP:

Decentrale overheden zijn voor hun financiering in belangrijke mate afhankelijk van het Rijk. Daarom moet de verdeling van geld dat zij van het Rijk krijgen goed aansluiten bij de uitgaven. Binnen het IBP wordt bekeken waar de knelpunten zitten en wat mogelijke oplossingen zijn. Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds en het provinciefonds. Hiermee betalen zij een deel van hun uitgaven.

De komende jaren werken de deelnemers aan het IBP aan een herijking van de verdeling van het gemeentefonds en het provinciefonds. Met gemeenten en provincies wordt gesproken over de financiële verhoudingen op langere termijn. Op korte termijn kijken we ook naar de inrichting van de manier waarop andere geldstromen richting decentrale overheden zijn ingericht. De manier waarop dat nu gebeurt leidt tot onduidelijkheden in verantwoordelijkheden.