Column dijkgraaf Marijn Ornstein: ‘Kies je voor investeren of voor afwachten?’

Zo vlak voor de waterschapsverkiezingen is een veel gestelde vraag: waarom stemmen voor het waterschap? Goed waterbeheer is randvoorwaardelijk om ons land, onze delta, leefbaar te houden. De waterschappen zorgen al bijna 1000 jaar voor het waterbeheer in ons land. Zo beschermen ze ons tegen overstromingen, zorgen ze voor voldoende en schoon water en zuiveren ze ons rioolwater. Essentieel voor onze gezondheid, veiligheid en welbevinden.

Marijn Ornstein
Beeld: ©Evert van de Worp
Dijkgraaf Marijn Ornstein: ‘We zijn toch allemaal voor veilige dijken en schoon water? Valt er dan wel wat te kiezen?’

Taken die zijn ondergebracht bij de waterschappen als eigenstandig overheidslichaam, zodat dit waterbelang te allen tijde gewaarborgd kan worden en niet in concurrentie staat met andere belangen. Met een eigen belastingstelsel: de inwoners van het waterschap betalen voor deze baten waterschapsbelasting. En met de waterschapsverkiezingen kiezen inwoners vertegenwoordigers die bepalen hoe het geld wordt besteed. 

Iedereen is toch voor veilige dijken en schoon water? Valt er dan wel wat te kiezen? Zeker wel! 

Politieke partijen hebben verschillende visies over de reikwijdte van de taken van het waterschap. En over de rol van het waterschap in alle opgaves waar Nederland voor staat. Denk aan natuurherstel, de landbouwtransitie, de klimaatopgave, de energietransitie en de woningbouwopgave. 

‘Politieke partijen denken verschillend over hoe ver de taken van het waterschap gaan, en over welke rol ze spelen in alle opgaves waar Nederland voor staat’

Om deze laatste uit te lichten: er is een groot tekort aan woningen in ons land. Tegelijkertijd heeft het veranderende klimaat een grote invloed op ons weer. De ene keer hebben we te maken met stortbuien, die - niet alleen in Limburg - tot overstromingen leiden. Om vervolgens geconfronteerd te worden met periodes van extreme droogte. Beide hebben grote invloed op waar en hoe we bouwen. Droogte is funest voor de funderingen van woningen. En te veel water kan leiden tot wateroverlast.
 
We kunnen er nu voor kiezen om waterrobuust te bouwen. Maar we kunnen er ook voor kiezen om achteraf eventuele schade te herstellen. 

Vind jij dat jouw waterschap investeringen vooraf moet doen om schade door droogte en wateroverlast te voorkomen. Of vind je dat we eerst moeten afwachten of er wel schade optreedt? 

Dat is zo’n vraag waarover je op 15 maart over kunt stemmen!

Marijn Ornstein is dijkgraaf van Waterschap Vallei en Veluwe.