Overkoepelende thema’s

Een aantal overkoepelende thema’s raakt verschillende opgaven van het Interbestuurlijk Programma. Daarnaast bestaan crossovers tussen de opgaven. Het IBP houdt overzicht over overlap tussen opgaven en tussen overlap met overkoepelende thema’s. Hieronder staat een aantal thema’s die verschillende opgaven raken.

Regionale gebiedsgerichte aanpak

In het regeerakkoord wordt ingezet op een sterkere samenwerking tussen regio’s en Rijk. De samenwerking tussen regio’s en Rijk is belangrijk, omdat de regio in toenemende mate de plek is om maatschappelijke problemen aan te pakken.
In de afgelopen periode is onder meer in het kader van Agenda Stad en de Proeftuinen Maak Verschil ervaring opgedaan met nieuwe vormen van samenwerking tussen regio’s en Rijk. Deze werkwijze zal breder worden toegepast.

Krimp en bevolkingsdaling

Nederland kent 20 regio’s die nu of in de nabije toekomst te maken hebben met bevolkingsdaling. Deze regio’s kampen met leefbaarheidsproblematiek, zoals verschraling van voorzieningen. Een effectieve aanpak van deze problemen overstijgt de gemeentelijke grenzen en de regio. Versterking van deze regio’s vraagt om een aanpak van verschillende problemen door samenwerkende overheden. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

De druk op de leefomgeving vraagt voortdurend om afweging van verschillende belangen welke voortkomen uit urgente en grote opgaven, waaronder wonen, duurzame economie, energie & klimaat, bereikbaarheid, landbouw en natuur. In dit Interbestuurlijk Programma leggen we met de NOVI een koppeling tussen deze opgaven. In de Nationale Omgevingsvisie worden de keuzes vastgelegd die op nationaal niveau worden gemaakt en die claims leggen op de beperkte fysieke leefomgeving. Ook op provinciaal en gemeentelijk niveau wordt gewerkt aan Omgevingsvisies. Het is van belang dat deze visies elkaar versterken en op elkaar aansluiten.Kijk voor meer informatie op de website van de Nationale Omgevingsvisie.

Het IBP zet zich in voor:

Verkenning van de thema’s waarop het Rijk en de mede-overheden de samenwerking willen te versterken. Dat kunnen thema’s zijn binnen dit Interbestuurlijk Programma, maar ook thema’s zoals milieu en landbouw. Het Rijk en de mede-overheden verkennen sowieso welke nieuwe vormen van samenwerking van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Meer informatie

Op het kennisplatform www.kennisvoorkrimp.nl vind je nieuws en informatie over bevolkingsdaling en regionale ontwikkeling.