Als één overheid – eindrapport studiegroep gepresenteerd

De studiegroep Interbestuurlijke Financiële Verhoudingen presenteert vandaag het rapport ‘Als één overheid - slagvaardig de toekomst tegemoet!’. Hieronder reageren de voorzitter van de studiegroep, Bernard ter Haar, en de opdrachtgevers op het rapport.

Bernard ter Haar op de markt met het nieuwe rapport
Beeld: ©Ministerie BZK
Bernard ter Haar met het rapport ‘Als één overheid - slagvaardig de toekomst tegemoet!’

Bernard ter Haar (voorzitter Studiegroep Interbestuurlijke Financiële Verhoudingen):

‘In 2019 ging de studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen aan de slag. Met als doel om overheden in staat te stellen om maatschappelijke opgaven beter en met meer impact op te pakken. De studiegroep nam drie opgaven onder de loep: de brede woonopgave, de ambulantisering van de geestelijke gezondheidszorg en de energie- en warmtetransitie. De studiegroep doet zowel specifieke aanbevelingen voor deze casussen als meer algemeen geldende aanbevelingen: 14 in totaal.’

‘In april verscheen het discussiedocument ‘Nederland heeft één overheid nodig.’ Waarin de belangrijkste uitdagingen voor de interbestuurlijke en financiële verhoudingen zijn opgenomen. Aan de hand van dit document voerden we veel (digitale) gesprekken met experts. Met dank aan alle inbreng, overhand ik vandaag het eindrapport ‘Als één overheid: Slagvaardig de toekomst tegemoet!’ aan de opdrachtgevers. In dit rapport presenteren we verbetersuggesties voor de drie casussen en concrete aanbevelingen voor een overheid met meer gezamenlijke uitvoeringskracht.’

Jan van Zanen, voorzitter VNG:

‘Het is goed om in een breed gezelschap van de gezamenlijke overheden inhoudelijk een paar onderwerpen bij de kop te pakken. Met naast aandacht voor gezamenlijke inhoudelijke ambities ook aandacht voor de interbestuurlijke en enorme financiële knelpunten. Dit rapport geeft aanbevelingen hoe we de interbestuurlijke samenwerking een stap verder kunnen brengen en de forse knelpunten waar we nu tegen aan lopen aan te pakken. We gaan samen met de collega’s en de departementen bekijken hoe we hier een vervolg aan kunnen geven.’

Theo Bovens, voorzitter Interprovinciaal Overleg:

‘Het eindrapport van de studiegroep geeft overtuigend aan dat grote maatschappelijke opgaven met meer daadkracht en resultaat kunnen worden aangepakt als de verschillende overheden in dit land hun krachten bundelen, én met elkaar voor oplossingen zorgen. Wij onderschrijven die lijn als middenbestuur van harte!’  

Rogier van der Sande, voorzitter Unie van Waterschappen:

‘Dit goed onderbouwde rapport geeft aanbevelingen voor gelijkwaardig samenwerken en is daarbij een belangrijke steun in de rug. Het is mooi dat de studiegroep de uitvoeringskracht centraal stelt. Dat past ons als waterschappen. Wij ervaren bijvoorbeeld bij woningbouw dat er een enorme opgave ligt om klimaatadaptief, toekomstbestendig te bouwen. Laten we hier samen werk van maken.’

Kajsa Ollongren, minister van BZK:

‘Met veel genoegen heb ik het rapport ‘Als één overheid; Slagvaardig de toekomst tegemoet’ van de studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen in ontvangst genomen. Het is een gedegen en goed onderbouwd rapport, dat laat zien dat we nog stappen kunnen zetten om beter met elkaar samen te werken. Veel grote maatschappelijke vraagstukken, zoals de energietransitie en de woningbouwopgave vragen een inzet van alle overheden. Dit rapport helpt ons daarbij.’