Henk Procé: ‘Stel de opgave centraal, anders werkt iedereen vanuit eigen invalshoek’

Zekerheid 1: Centraal staat het oplossen van een maatschappelijke opgave

‘We kunnen onze samenleving niet vanuit onze eigen hokjes en kokers bedienen. Daarmee geven we geen antwoord op de verwevenheid van de opgaven die dit land heeft. Die opgaven moet je concreet formuleren, zodat je gericht met andere partijen naar oplossingen toe kunt werken.’

Henk Procé

Elke maand vragen we iemand die interbestuurlijk samenwerkt welke van de 7 zekerheden van het Interbestuurlijk Programma (IBP) het meest voor hem of haar betekent in het kader van een actuele of urgente opgave. In deze editie vertelt Henk Procé, directeur bij de gemeente Zwolle, waarom hij zekerheid 1 Centraal staat het oplossen van een maatschappelijke opgave belangrijk vindt.

Met negen jaar ervaring binnen sociaal domein heeft Henk Procé, directeur Sociaal domein bij gemeente Zwolle, veel zien veranderen. Waaronder de decentralisaties van de zorg in 2015. Hij noemt de overdracht van de provinciale jeugdzorg van Overijssel naar de gemeenten een mooi voorbeeld waarbij echt vanuit de opgave werd samengewerkt. ‘De provincie zocht al in 2013 contact met alle gemeenten, waaronder Zwolle, om ervoor te zorgen dat die decentralisatie zo goed mogelijk verliep. Bij dat overdrachtstraject zaten provincie en portefeuillehouders verschillende keren aan tafel, ook organiseerde de provincie werkgroepen en bijeenkomsten voor de partijen die jeugdzorg aanbieden. Centraal stond echt het goed overdragen van die jeugdzorg zodat wij dat regionaal konden gaan organiseren.’

Binnen het sociaal domein kent Zwolle nu 23 verschillende samenwerkingsverbanden. De komende jaren ligt daar een uitdaging voor gemeenten om die meer samen te brengen. ‘Die samenwerkingsverbanden werken elk aan een eigen thema, zoals beschermd wonen, onderwijs, vroegtijdige schoolverlaters, enzovoorts. Leg je de regio’s van die thema’s over elkaar, dan is geen van die regio’s gelijk aan de ander. Wel zijn er veel verbindingen te leggen en daar ligt dan ook een uitdaging om dit onderling nog beter te organiseren. Binnen die verbindingen proberen we nu afspraken met elkaar te maken, zodat we lokaal beter op elkaar aan kunnen sluiten.’

Overgangszone

‘Wij willen als gemeente zo integraal mogelijk werken en met die samenwerkingsverbanden hebben wij daar deels zelf invloed op. Maar op sommige gebieden zijn we ook afhankelijk van de regels. Als je als inwoner bijvoorbeeld zorg ontvangt vanuit de Wmo, Wlz of Jeugdwet, val je binnen de kaders van die wet. Maar jouw zorgvraag kan in de loop van je leven nog wel eens veranderen, waardoor je tussen wal en schip valt omdat die wetten een keiharde scheiding hebben. Veel mensen uit de praktijk, zoals zorgprofessionals en mantelzorgers, willen graag een soepelere overgang tussen die wetten, een soort ‘’overgangszone’’. Zodat je die overgang tussen zorgvragen makkelijker en natuurlijker kunt organiseren. Ook daar moeten het rijk en de gemeenten de komende jaren aan werken om dit beter op elkaar aan te laten sluiten.’

‘We kijken hoe we onze belangen kunnen vervlechten met de provincie, andere gemeenten en de netbeheerder.’

Spijkers en schroeven

Zwolle houdt zich ook veel bezig met klimaatadaptatie en de energietransitie, twee andere opgaven waarbij Procé ook het belang van regionale samenwerking benadrukt. ‘Zwolle ligt in de IJsseldelta en de rivieren hier hebben een open verbinding met het IJsselmeer. Als het waterpeil daar iets stijgt, ligt onze binnenstad blank.’ Omdat het hier om een veel groter gebied gaat dan enkel de gemeente, kan Zwolle hier niet alleen mee omgaan. ‘Dat moeten we samen met andere gemeenten én de provincie doen. En daarbij moet de opgave centraal staan, anders werkt iedereen vanuit zijn eigen invalshoek. Dan krijg je dat de ene fabrikant spijkers levert en de ander schroeven, maar werken ze allemaal langs elkaar heen.’

Dat geldt ook voor de energietransitie. ‘Zo ligt het plaatsen van windmolens gevoelig, we kennen allemaal de windmolendiscussie die in ons land speelt. Ook Zwolle is een gebied met een hoge stedelijke dichtheid en in onze zoektocht naar alternatieven voor fossiele brandstoffen kom je al snel uit bij het bouwen van zonneparken en windmolens. Die kunnen we maar beperkt op grondgebied van Zwolle kwijt. Samen met andere gemeenten, de provincie en de netbeheerder kijken we dan ook hoe we onze belangen kunnen vervlechten met die van hen. Want je hebt elkaar nodig om zo’n opgave aan te pakken.’