Dijkgraaf Herman Dijk: Treuzelen is voor gemeente en waterschap geen optie

©Ministerie van BZK

Het wordt vaak gezegd. Waterschappen zijn de overheidsorganisaties die flink aan de slag moeten om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken. Zo langzamerhand wordt dat zelfs een kerntaak. We werken aan sterke dijken, voldoende ruimte voor de rivier en aan waterbergingen om wateroverlast door hevige regenval te voorkomen. Daarnaast wapenen we ons ook tegen langere periodes van droogte.

Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen willen dat, zoals het zo mooi heet, Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Dit doel uit het interbestuurlijk programma past bijvoorbeeld prima bij het succes van de interbestuurlijke samenwerking van ‘ons’ waterschap met de gemeente Hoogeveen.

De gemeente stelde de visie ‘Klimaatrobuust Hoogeveen’ op en het waterschap werkt aan het programma Klimaat Actief! Verschillende titels, wel hetzelfde doel. Om wateroverlast in de toekomst tegen te gaan, moet het waterstelsel in het centrum van Hoogeveen, met veel tegels en asfalt, nodig worden aangepakt. De aanpassingen zorgen er ook voor dat het regenwater niet langer naar de zuivering van het waterschap stroomt.

Overleg tussen gemeente en waterschap levert concrete resultaten op. Onze rioolwaterzuivering in Echten (waar het afvalwater van Hoogeveen wordt gezuiverd) heeft een te kleine capaciteit en zou moeten worden uitgebreid. Maar door de riolering en het waterstelsel in Hoogeveen aan te passen en de capaciteit van een aantal rioolgemalen in de gemeente te vergroten is dat niet nodig. Dit levert het waterschap een besparing op van ongeveer 4 miljoen euro. Het waterschap draagt bij aan een klimaatbestendig centrumgebied door het plaatsen van extra stuwen, het aanleggen en verruimen van sloten en door het meebetalen aan afkoppel- en rioleringsmaatregelen. Deze maatregelen ontlasten niet alleen de rioolwaterzuivering, maar zorgen er ook voor dat het stedelijk gebied beter extreme neerslag kan verwerken. Regenwater wordt vastgehouden of infiltreert in de grond.

En hoe zijn de reacties? Is er geen kritiek? Eigenlijk niet. Bestuursleden van het waterschap reageren positief, met complimenten over dit ”schoolvoorbeeld van integraal waterbeheer”. Dat er samen een aanpak is bedacht met zo laag mogelijke maatschappelijk kosten stemt tevreden. Wel vraagt men aandacht voor verbinding met de omgeving bij de uitvoering van de plannen. Het kan immers nog meer integraal als ook de bewoners hun steentje bijdragen. Dat moet ook.

Maar zou blijken dat er in de toekomst toch capaciteitsproblemen zijn op de zuivering, wat dan? Met de kennis van nu is de opgave aangepakt. Mocht dat in de toekomst niet voldoende zijn dan gaan we opnieuw met elkaar om de tafel. Met dit plan zetten we nu concrete stappen om de gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken. Ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid, maar met een gezamenlijk gevoel van urgentie.

Een prachtig succes. Het laat maar weer eens zien dat als partijen samenwerken, sneller resultaten worden bereikt. En dat moet ook want klimaatverandering wacht niet op ons. Langzaam handelen is geen optie.

Herman Dijk is dijkgraaf Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta)