De komende jaren ligt er een enorme opgave om Nederland duurzaam te maken. Tegengaan van klimaatverandering, aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering en een overgang naar een circulaire economie zijn hierbij essentieel. Om dat te realiseren is een samenhangende visie en aanpak per regio belangrijk. De verdeling van bevoegdheden tussen Rijk en decentrale overheden moet elkaar niet in de weg zitten maar juist versterken. Inhoudelijke afspraken waar ook bedrijfsleven en maatschappelijke partijen verantwoordelijkheid voor dragen, worden vastgelegd in het Klimaatakkoord. Een duurzaam Nederland vereist een fundamentele verandering in denken en doen.

Aanpassen aan klimaatveranderingen

Op het gebied van aanpassing aan de klimaatveranderingen, de klimaatadaptatie, heeft de overheid afgesproken om de nadruk te leggen op de klimaatbestendige inrichting van Nederland. Voor aanpassingen aan de klimaatverandering is in 2019 en 2020 20 miljoen euro extra beschikbaar gesteld door het Rijk ter ondersteuning van de regio’s.

Circulaire economie

De overheden stellen regionale strategieën voor een circulaire economie op, zo mogelijk in combinatie of afstemming met de regionale energiestrategieën. De strategieën maken het bedrijfsleven en regionale overheden samen door initiatieven te bespreken en vorm te geven. Deze initiatieven zijn bedoeld ter inspiratie voor de rest van Nederland.

Het IBP zet zich in voor:

  1. Een 49% CO2-reductie in 2030. De ambities voor de aanpak van het klimaat staan in het klimaatakkoord, het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ en in de investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ van VNG, IPO en de UvW. Het ontwerp-klimaatakkoord werd 21 december 2018 aangeboden aan minister Wiebes van EZK door Ed Nijpels, de voorzitter van het klimaatberaad. In 2019 wordt het klimaatakkoord door betrokkenen ondertekend. Rijk en decentrale overheden streven dit voor de klimaatmitigatie gezamenlijk na in het klimaatakkoord. In 2019 werken de regio’s dit uit in Regionale Energiestrategieën (RES-en), zie daarvoor de site over de RES-en.
  2. Een klimaatbestendig en ‘waterrobuust’ ingericht Nederland in 2050. Nederland moet zich tijdig aanpassen aan de klimaatverandering, de zogeheten klimaatadaptatie. Op 20 november 2018 ondertekenden provincies, gemeentes, waterschappen en Rijk het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie.
  3. Een Nederlandse economie die circulair is in 2050. Hiertoe moeten regionaal initiatieven worden uitgewerkt.

Meer informatie

Op de website www.aardgasvrijewijken.nl lees je meer over het programma Aardgasvrije Wijken.

Op de website www.regionale-energiestrategie.nl lees je meer over het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (RES).