Over het IBP

Maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, bouwen van nieuwe woningen of de aanpak van schulden vragen om goede samenwerking van alle overheden. Het Interbestuurlijk Programma (IBP) wil die samenwerking verbeteren. Dat is de overheid van nu.

Het Interbestuurlijk Programma

Nederland staat de komende tijd voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. Bijvoorbeeld de energietransitie, betaalbare woningen, een gezond leefklimaat en adequate zorg en ondersteuning. Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Daaraan werken het rijk, gemeenten, provincies en waterschappen iedere dag keihard. De maatschappelijke opgaven zijn zo complex, dat we het alleen als één overheid kunnen aanpakken. Daarom bundelen we onze denkkracht, en steken we samen de handen uit de mouwen. Dat gaat niet altijd in één keer goed, maar al doende leren we. En als het goed gaat, bereiken we meer en gaan we sneller.

De transitie naar duurzame energievoorzieningen, en daarvoor noodzakelijke energiebesparing. Stoppen met het gebruik van aardgas. En de klimaatopgave om hittestress, droogte en wateroverlast te voorkomen. Het zijn opgaven waar veel overheden en maatschappelijke organisaties mee te maken hebben. En die raken de bewoner tot achter de voordeur.

We moeten bij de aanpak rekening houden met de diversiteit van de verschillende regio’s. Heerlen is tenslotte anders dan Dokkum, en de opgave in Zeeland is anders dan die in Noord-Holland. Overheden en maatschappelijke organisaties zorgen dat de inwoner centraal staat. Ieder vanuit zijn eigen bevoegdheid en verantwoordelijkheid. We bundelen krachten, zijn gelijkwaardig, en werken als één overheid. Samen optrekken als één overheid, dat is waar het interbestuurlijk programma voor staat. Lees meer over de maatschappelijke opgaven op www.interbestuurlijkprogramma.nl.

Samen meer bereiken: de overheid van nu

De gevolgen van klimaatverandering, het tekort aan betaalbare woningen, de toenemende problematische schulden en het behoud van de leefbaarheid in de stad en op het platteland. Het is slechts een greep uit de grote maatschappelijke opgaven waar Nederland nu al aan werkt, of dat binnenkort moet gaan doen. Het zijn grote opgaven die complex zijn en veel impact hebben op inwoners en hun leefomgeving. Het beperkt zich niet tot de grenzen van een gemeente, regio of een bepaald beleidsterrein.

Het Interbestuurlijk Programma (IBP) is een initiatief van gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk om samen meer te bereiken op grote maatschappelijke opgaven. Op 14 februari 2018 is het IBP van start gegaan.

De samenwerking tussen overheden is al zo oud als het Huis van Thorbecke. Het verschil met het IBP is dat het aanpakken van de maatschappelijke opgave nadrukkelijk centraal staat. Ambtenaren en bestuurders van alle betrokken overheden zetten samen de schouders eronder op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Niet alleen omdat we afhankelijk zijn van elkaar, maar vooral omdat we met een gezamenlijke inzet van expertises en verantwoordelijkheden tot een beter resultaat kunnen komen voor inwoners. Als de overheid van nu.

logo's partners IBP

IBP

Het ondersteunende IBP-team bevordert de samenwerking op 10 grote maatschappelijke opgaven. Het brengt de voortgang van de opgaven in kaart, rapporteert daarover opdrachtgevers en betrokkenen, zet knelpunten op de agenda, bevordert het leren en samen ontwikkelen en onderhoudt een netwerk van regionale adviseurs.

Wat vind je hier en waarom?

Overheid van Nu stelt de aanpak van met name de maatschappelijke opgaven uit het IBP centraal. Hoe doe je dat, wat is er nodig voor een goede samenwerking in een bepaalde situatie? Je vindt verhalen over de 10 verschillende IBP-opgaven en de dwarsverbanden, cross-overs, tussen deze opgaven. We delen inzichten en knelpunten. Ook kun je de ontwikkeling volgen van een model om te komen tot een goede samenwerking, zie Aanpak. Overheid van Nu richt zich op professionals die werken bij of voor de overheid.

Hoe dan?

Het Interbestuurlijk Programma formuleerde zeven zekerheden voor interbestuurlijk samenwerken:

Zekerheid 1: Centraal staat het oplossen van een maatschappelijke opgave
Zekerheid 2: Een gezamenlijke opgave pakken we gezamenlijk op
Zekerheid 3: Ken je opgave
Zekerheid 4: Samen werken vergt tijd
Zekerheid 5: Communiceer de gezamenlijke opbrengst
Zekerheid 6: Eigen huis op orde
Zekerheid 7: Er gaan altijd dingen mis, blijf leren!