Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving

Interbestuurlijk samenwerken veronderstelt dat er een gezamenlijk doel is waar partijen hun eigen doelen, middelen, bestuurs- en managementafspraken (structureel) voor kunnen en willen aanpassen. Het vinden van dat gezamenlijke doel, en daar vervolgens blijvend commitment voor kunnen opbrengen, is niet altijd even makkelijk in een snel veranderende samenleving.

De complexe hedendaagse opgaven vragen tegelijkertijd om een sterke democratie en bestuur dat in staat is om problemen op te lossen en dat te doen op een wijze die aansluit bij de eisen van deze tijd. Samen met de samenleving concrete resultaten behalen en tegelijkertijd de verbinding met burgers onderhouden vergt een andere werkwijze en een proces met permanente interactie. Digitalisering en informatisering biedt hierin veel kansen, maar brengt ook vragen met zich over de kernwaarden die we met elkaar als samenleving willen hanteren.
Overheden kiezen ervoor gezamenlijk te investeren in een krachtig en goed functionerend openbaar bestuur die om weet te gaan en in kan spelen op de veranderende samenleving. Om zo een stap verder te komen in de aanpak van de urgente maatschappelijke vraagstukken waar we als samenleving voor staan.

Het IBP zet zich in voor:

 1. Eén overheid. Samen met de samenleving en andere partijen willen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen als één overheid werken aan concrete resultaten op de maatschappelijke opgaven. Dat vergt nieuwe vormen van samenwerking en flexibiliteit.
  • Actualisatie van de Code interbestuurlijke verhoudingen
  • Vernieuwing financieel en interbestuurlijk toezicht
  • Leren en experimenteren van/met ‘goed openbaar bestuur’
  • Herziening Wet gemeenschappelijke regelingen
 2. Een democratische overheid. Burgers willen grip houden op het werk van hun overheid en erop vertrouwen dat het handelen van het openbaar bestuur kundig, integer en democratisch is. In een flexibel actieprogramma, Democratie in Actie, waaraan steeds nieuwe, actuele thema’s kunnen worden toegevoegd wordt dit interactief uitgewerkt.

 3. iOverheid. De ‘informatiesamenleving’ biedt veel kansen voor de samenleving en het openbaar bestuur. Maar het roept ook vragen op over de kernwaarden die de samenleving wil hanteren en de rol die de overheid daarin speelt.

  • In een Code Goed Digitaal Openbaar bestuur worden aspecten van goed openbaar bestuur benoemd. Het gaat hierbij om de verhouding tussen overheid en maatschappij.
  • In 'Challenges informatiesamenleving' wordt samen met wetenschap en bedrijfsleven bekeken hoe vraagstukken vanuit IBP-opgaven op een vernieuwende wijze kunnen worden benaderd en wat dat betekent voor het openbaar bestuur.